Personuppgiftspolicy Årets unga ledande kvinna

Science Park Jönköping AB (nedan ”Science Park” eller ”vi”), org. nr. 556595-6272 med adress Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet när du nominerar eller blir nominerad till Årets Unga Ledande kvinna.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter när du nominerar eller blir nominerad till Årets Unga Ledande kvinna. Vad som anges i denna personuppgiftspolicy gäller även i förekommande fall på motsvarande sätt för Årets Unga Styrelsetalang.

När du nominerar eller blir nominerad till Årets Unga Ledande kvinna

I samband med att du nominerar eller blir nominerad till Årets Unga Ledande kvinna och vi därefter administrerar och utvärderar nomineringarna behandlar vi personuppgifter om dig. I samband med att du nominerar eller blir nominerad till Årets Unga Ledande kvinna anmäler du dig även till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev avseende Årets Unga Ledande kvinna och vad som händer inom utmärkelsen.

Vilka personuppgifter behandlas när du nominerar någon till Årets unga ledande kvinna?

Namn, telefonnummer, e-postadress, organisation, motivering samt eventuella andra uppgifter som du tillhandahåller oss.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter när du nominerar någon till Årets unga ledande kvinna?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna administrera Årets Unga Ledande kvinna och för att vi ska kunna kommunicera med dig som nominerar. Behandlingen sker för att tillgodose ett berättigat intresse.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du nominerar till Årets Unga Ledande kvinna samt i samband med att vi administrerar och utvärderar nomineringarna.

Vilka personuppgifter behandlas när du som blivit nominerad skickar in din motivering för att gå vidare i processen?

Namn, telefonnummer, e-postadress, organisation, bilder av dig, din motivering, dina eventuella uttalanden från intervjuer samt andra uppgifter som du tillhandahåller oss.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna administrera Årets Unga Ledande kvinna och för att vi ska kunna kommunicera med dig som blir nominerad. Behandlingen sker för att tillgodose ett berättigat intresse.

Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska kunna dokumentera och marknadsföra Årets Unga Ledande kvinna för allmänheten och för publicering på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev samt i våra sociala kanaler. När vi behandlar dina uppgifter för att informera om och marknadsföra Årets Unga Ledande kvinna görs det för att tillgodose ett berättigat intresse.

Dessutom vill vi även kunna kommunicera med dig efter genomförandet av Årets Unga Ledande kvinna för att utvärdera vad du tyckte så att vi kan förbättra oss. När vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig efter genomförandet av Årets Unga Ledande kvinna görs det för att tillgodose ett berättigat intresse.

Dina personuppgifter avseende namn och e-postadress behandlas även för att hantera din prenumeration för informationsutskick avseende Årets Unga Ledande kvinna. När dina person­uppgifter behandlas för att hantera din prenumeration görs det för att hålla vad vi lovat när du blev prenumerant (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal). Vi behöver därför dina uppgifter för kunna skicka information till dig om vad som händer inom ramen för utmärkelsen.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna får vi direkt från dig i samband med att du nominerar eller blir nominerad till Årets Unga Ledande kvinna samt i samband med att vi administrerar och utvärderar nomineringarna.

Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter kommer att delas med våra samarbetspartners inom Årets Unga Ledande kvinna och med juryn för Årets Unga Ledande kvinna.

Dina personuppgifter avseende namn och bild, video- och ljudinspelning av dig, dina eventuella uttalanden från intervjuer kan komma att delas på vår hemsida, i vårt nyhetsbrev och i våra sociala mediekanaler (såsom exempelvis Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube och Vimeo).

Gällande nyhetsbrevet delas dina personuppgifter avseende namn och e-postadress med tjänsteleverantörer som utför tjänster för vår räkning. När tjänsteleverantörerna behandlar dessa personuppgifter på vårt uppdrag är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. De får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för vår bokföring, skatteunderlag och projektredovisning. Vidare sparas bilder, video- och ljudinspelning i den omfattning det behövs för att hålla ett relevant innehåll i våra kommunikationskanaler.

Vad gäller nyhetsbrevet sparas dina personuppgifter avseende namn och e-postadress så länge du är prenumerant. Du kan när som helst välja att avprenumerera på nyhetsbrevet genom länkarna i mejlet eller genom att kontakta hello@sciencepark.se. Väljer du att avregistrera dig raderas alla dina uppgifter såvitt avser nyhetsbrevet.

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. I vissa fall delas dina person­uppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat.

För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att följa tillämpliga regler och rekommendationer samt att föreskrivna skyddsåtgärder är på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddsregler och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom antivirusprogram och brandväggar.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Allmänt om gallring av personuppgifter

Grundprinciperna för gallring rörande personuppgifter är att aldrig vare sig behandla eller lagra uppgifter längre än vad som är nödvändigt. När det inte längre behövs för det syfte de ursprungligen samlades in ska de raderas eller anonymiseras. En gallringsrutin för de olika personuppgifter som behandlas finns på plats hos oss. IT-systemen ska vara anpassade så att det tekniskt går att genomföra gallring av personuppgifter.

Vi genomför kontinuerlig granskning samt värdering över huruvida personuppgifter som behandlas bör gallras eller anonymiseras för att behandla så lite uppgifter som möjligt och inte mer än vi absolut behöver.

Incidenthantering

Vi har utarbetat en rutin för hantering av personuppgiftsincidenter.

Utbildning

Våra anställda får relevant information och utbildning om behandling av personuppgifter i enlighet med separat årsplan för utbildning.

Dina rättigheter

Science Park Jönköping AB, org. nr. 556595-6272 med adress Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning i förhållande till de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har rätt att:

  • Begära tillgång till och en kopia av de personuppgifter som vi sparar om dig.
  • Begära rättelse av en personuppgift som du anser är felaktig eller ofullständig.
  • Återkalla ditt samtycke när vi hanterar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke.
  • Begära radering under vissa omständigheter, men inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
  • Avregistrera dig från marknadsföring och utskick, exempelvis genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket.
  • Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
  • Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt eller annans berättigade intresse av skäl som rör din specifika situation.
  • Flytta din data (dataportabilitet) under vissa omständigheter genom att begära att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet) som du kan överföra till en annan mottagare.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på hello@sciencepark.se.

Ändringar i policyn

Vi kan uppdatera denna personuppgiftspolicy ibland. Till exempel kan vi samla in ytterligare information eller använda informationen för andra ändamål än de som anges i texten. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid publicerad på denna sida.

Version 2022:1 (publicerad 2022-09-27).