Årets unga ledande kvinna får inspirationsresa och tester

vinst

Årets unga ledande kvinna syftar till att lyfta fram fler ledarförebilder som är kvinnor. Fram till 11 december är det möjligt att nominera. En jury kommer att gallra fram en lista på totalt 30 ledare. Förhoppningen är att listan ska fungera som inspiration vid rekrytering av ledare i framtiden. En person skickas iväg på en inspirationsresa samt får möjlighet att göra ett antal tester via Poolia.

Under en prisceremoni hos landshövdingen den 25 februari kommer en utav dessa 30 ledare, som utmärkt sig extra, få en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen. Därtill sponsrar Poolia med ett antal tester som ger ökad insikt om personliga karaktärsdrag, påverkan av stress och press samt drivkrafter:

HPI (Hogans Personlighetsinventorium) är ett personlighetstest främst avsett för användning inom urval och karriärplanering. HPI ger information om personliga karaktärsdrag som kommer till uttryck i socialt samspel. Dessa karaktärsdrag kan antingen underlätta eller hämma en persons förmåga att uppnå sina mål vad gäller utbildning och arbetsliv. HPI bygger på många års forskning och anknyter till den så kallade femfaktormodellen, Big Five. HPI är granskat av STP.

HDS (Hogans Deskriptiva Skalor) är ett sätt att bedöma personligheten och är främst avsett för urval till ur säkerhetssynpunkt känsliga befattningar samt mycket ansvarsfulla befattningar där innehavarna kommer att hantera stora personella och/eller ekonomiska värden. HDS ger information om hur en person reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet och hur detta kan yttra sig i både konstruktiva och destruktiva beteendemönster i arbetslivet. Resultatet utmynnar i elva olika beteendestilar kopplade till ”dysfunktionella tendenser” som särskilt kan visa sig under stressbelastning. HDS är granskat av STP.

MVPI (Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium) är ett test som gör det möjligt att kartlägga viktiga drivkrafter som visar vad en person önskar att arbeta med och vill uppnå. Med hjälp av MVPI kan företaget säkerställa att individen går mot samma mål som organisationen, det går att hitta källan till konflikter i organisationen och att hitta vägar att motivera medarbetarna på rätt sätt.

Nominera

Nominera en ledare i Jönköpings län som förtjänar att lyftas fram!